Hüküm ve Koşulları

İLKAY AS EĞİTİMLERİ GENEL HÜKÜM VE KOŞULLAR

İlkay AS’ın sahibi olduğu ve eğitimci olarak yer aldığı sitelerden (www.nefesvegelisim.com, www.bioenerjiterapi.com, www.neoenerjimetodu.com) İlkay AS Eğitim ve Danışmanlık Şirketi olarak alınan hizmetlere ilişkin prensipler ve gereklilikler aşağıda açıkla belirtilmiştir.

İlkay AS’ın ana hedefi sizin kişisel ve profesyonel hayatınızdaki potansiyelinizi gerçekleştirmenize yönelik gelişimi sağlamaktır. Hayatın içinde karşılaştığınız gündelik sorunlar için sizlere çözümler sunar ya da aslında sizlerin içinde olan çözümlerin ortaya çıkarılmasında sizleri destekler.

İlkay AS; doktor, psikolog veya sağlık meslek mensubu değildir! Sizlere kesinlikle tedavi, teşhis veya herhangi bir tıbbi uygulama yapmaz, yapamaz. İlkay AS’ın tüm katılımcıları bu gerçeğin bilincinde olan kimselerdir.

İlkay AS Eğitim ve Seanslarında mahremiyet esastır. Tüm katılımcıların kişisel bilgilerinin gizliliği itinayla korunmaktadır. Aynı duyarlılık katılımcılardan da beklenmektedir. Hiçbir katılımcı sözleşmedeki gizlilik taahhütlerini ihlal etmemelidir. Karşılıklı güven bu kurumun ana birleşenidir.

İlkay AS; katılımcılara amacına uygun güçlü sorular sorarak onlar hakkında bilgi edinir ve onlara yön verir. Katılımcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur ve buna uygun hareket eder. Burada herkesin potansiyelini zorlaması amaçlanır. Geçmiş başarıları hatırlatma, hedefe ulaştığındaki başarıyı hayal etme gibi teknik ve yöntemlerle katılımcının özgüvenini arttırmasına destek olur.

 

KATILIMCI TAAHHÜTNAMESİ

İlkay AS tarafından verilmekte olan ve satın almış olduğunuz bu Eğitim’e (Bundan sonra “Eğitim” olarak anılacaktır.) katılabilmek için aşağıdaki maddeleri dikkatle okuyup anladığımı, işbu maddelerin kabulünün eğitime katılmak, eğitim sonunda verilecek sertifikayı edinebilmek ve gelecekte İlkay AS tarafından düzenlenen herhangi bir faaliyete iştirak edebilmek için zorunlu olduğunu; eğitim sırasında ve eğitimin akabinde gizliliğe dair maddelerin ihlali durumunda karşılaşabileceğim hukuki ve cezai yaptırımlar başta olmak üzere tüm maddeleri eksiksiz bir biçimde okuyup anladığımı ve işbu taahhütnamedeki maddelere tümüyle uygun hareket edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

MADDE 1 :

Katılımcı, eğitim sırasında ve sonrasında, özellikle eğitimin içeriği başta olmak üzere diğer katılımcılara dair tüm bilgilerin gizli bilgi olduğunu, işbu bilgileri ilgili katılımcıların ve İlkay AS’ın münferit olarak, yazılı ve el ürünü imzalı açık muvafakati olmadan eğitim süresince ve her halde eğitim sonrasında özellikle sosyal medya platformları başta olmak üzere hiçbir mecrada doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacağını, paylaşmayacağını, yayınlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2 :

Katılımcı, verilen eğitimi kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak; ses, görüntü ve/veya sair biçimde kayıt yapma özelliği bulunan herhangi bir vasıta, teknolojik alet veya sair teknik bir imkan ile kayıt altına alamayacağını, paylaşmayacağını, yayınlamayacağını bu duruma aykırılık halinde İlkay AS’ın hükme aykırı davrananlar hakkında cezai ve hukuki yollara başvurabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3 :

Katılımcı, İlkay AS’ın eğitim süresi boyunca eğitimin ilkelerine, İlkay AS Eğitim ve Danışmanlık’ın genel prensiplerine ve işbu sözleşme hükümlerine aykırı bir hal görmesi durumunda gerekçesini bildirme zorunluluğu olmaksızın katılımcıyı eğitimden çıkarma hakkı olduğunu, böyle bir halin varlığı durumunda sertifikaya da hak kazanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4 :

Katılımcı, katılacağı eğitim karşılığında ödemesi gereken meblağın tamamını tek seferde ve eğitime başlamadan önce ödemekle yükümlüdür. Katılımcı, gerek eğitim başladıktan sonra kendi iradesi ile eğitimden ayrılması gerek işbu sözleşmenin üçüncü maddesi kabilinde eğitimden ayrılmak mecburiyetinde kalması durumunda yapmış olduğu ödemenin iadesinin olmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 :

Katılımcı, bu eğitimdeki öğretilerin, tavsiyelerin, kısaca anlatılan her şeyin 1219 Sayılı “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı ve İcrasına Dair Kanun” ve bağlı yönetmelikler kapsamındaki sağlık meslek mensuplarının tekelinde bulunan tedavi ve diğer tıbbi uygulamaların dışında olduğunu kabul ve beyan eder. Katılımcı, işbu eğitimin kesinlikle tedavi maksadı taşımadığını ve eğitimi veren kimsenin hekim (ya da diğer sağlık mensuplarından biri) olmadığını bilmeli, buna uygun olarak hareket etmelidir.

MADDE 6 :

Katılımcı, bu modül ve devamındaki modüllerde kullanılan her türlü eğitim materyali, slogan, motto ve benzeri fikri ve sınai haklar kapsamında değerlendirilebilecek içeriklerin üzerindeki mutlak hakların İlkay AS’e ait olduğunu bildiğini, bu kapsamda sayılabilecek içeriklerin hiçbirini yazılı veya sözlü herhangi bir mecrada kullanmayacağını, bir kullanım talebi olması halinde İlkay AS’e yazılı olarak başvurup kullanımının amacını ve yerini belirtmesi gerektiğini ve ancak İlkay AS’ın el ürünü imzalı ve yazılı muvafakati ile bu içerikleri kullanabileceğini bildiğini; aksine bir kullanım halinde ortaya çıkabilecek cezai ve hukuki yaptırımların farkında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 :

Katılımcı aldığı eğitimi bir başkasına devredemeyeceğini, bunun aksine anlaşmaların hükümsüz olduğunu, İlkay AS’ın katılımcı ve üçüncü kişiler arasında yapılan anlaşmalarla bağlı olmadığını, bu eğitimin yalnızca işbu taahhütnamenin altında imzası bulunan katılımcıya verileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 :

Katılan, İlkay AS tarafından ileri tarihte düzenlenecek başkaca bir faaliyete dahil olabilmesinin; İlkay AS’ın katılanın gelişimini gözleyerek çıkardığı rapor doğrultusunda vereceği onaya tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı hakkında verilecek kabul veya ret kararı münhasıran İlkay AS’e aittir.

MADDE 9 :

6698 Sayılı kanun kapsamında katılımcıya ait kişisel veri olarak tanımlanan katılımcının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, katılımcının ikametgâh adresi, katılımcının GSM numarası ve katılımcının elektronik posta adresi (e-posta adresi) işbu sözleşme kapsamında ve sözleşmenin konusuyla sınırlı kalmak üzere işlenebilir, muhafaza edilebilir, paylaşılabilir.

MADDE 10 :

6698 Sayılı kanun kapsamında katılımcıya ait kişisel veri olarak tanımlanan görüntü, video kaydı, fotoğraf ve ses kaydı; İlkay AS Eğitim ve Danışmanlık’ın potansiyel katılımcılarını bilgilendirme maksadıyla İlkay AS Eğitim ve Danışmanlık sosyal medya hesapları üzerinden üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Katılımcı, yukarıda belirtilen kişisel verilerinin zikredilen amaca uygun paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11 :

İlkay AS, işbu sözleşme kapsamında katılımcılardan edindiği veya edinebileceği kişisel verilerin gizliliğini sağlamak, bu kapsamda her türlü tedbiri almak ve bu verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek amacıyla her türlü idari ve teknik tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12 :

Katılımcı, İlkay AS ile arasında işbu yükümlülüklere aykırılığa istinaden çıkabilecek her türlü ihtilaf için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 İlkay AS Eğitim ve Danışmanlık

0 553 705 5050

E-Mai: info@bioenerjiterapi.com

 

 

Scroll to Top
WhatsApp
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba 👋 Size yardımcı olabilir miyim?